Gosoft
About Us
 
 
 
 
ประวัติของบริษัท

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  จัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อ 1 มกราคม 2546 ก่อตั้งขึ้นด้วยการนำองค์กรด้าน IT  ที่มีประสบการณ์หลากหลายสายงานภายในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวกัน   จึงทำให้บริษัท ฯ เป็นแหล่งรวมของความรู้ (Know How)  และเทคโนโลยีที่หลากหลายด้าน Hardware, Software และ Solution ต่างๆ

 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษา และบริการด้านสารสนเทศ (Information System) ในประเทศไทย  ซึ่งให้บริการครอบคลุมถึงการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในธุรกิจ (In-house Application Development), ติดตั้งระบบโปรแกรมชั้นนำ (System  Integrator), ระบบเครือข่าย(Networking), ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security System) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีศูนย์ข้อมูล Data  Center และศูนย์ Call Service ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย   ส่วนของ Data Center เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานสูงระดับ Tier IV  ซึ่งมีระบบสำรองในจุดที่มีความเสี่ยงต่างๆ ไว้ เพื่อให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัย และความเสถียรของข้อมูล   พื้นที่ตั้งของศูนย์แยกอย่างอิสระจากพื้นที่ประกอบธุรกิจ (Isolated Area) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

 

ในส่วนของ Call Service  เป็นศูนย์บริการลูกค้าในเรื่องต่างๆ (Help Desk), บริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), แจ้งเรื่อง (Call Dispatch) และอื่นๆ ให้บริการลักษณะ7 วัน 24 ชั่วโมง  หรือตามแต่ความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้สอดรับกับอัตราการขยายตัวทาง ธุรกิจของบริษัท

 
 
 
 
Copyright © 2003 - 2018
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.