Gosoft
About Us
 
 
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

       "เป็นผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนองธุรกิจของลูกค้า ด้วยคุณภาพระดับสากล"

 

พันธกิจ

       1. ส่งมอบสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

       2. ให้บริการด้านContact Center ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
 
       3. เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานคุณภาพ
 
 

    
 

 

 
 
 
 
Copyright © 2003 - 2018
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.