Gosoft
Our Strenghts
 
 
 
 
จุดเด่นของเรา
 

กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเรามีการดำเนินการสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของ ITIL และ CMMI (Capability Maturity Model integration)
ซึ่งเป็นมาตรฐาน สากลที่มุ่งพัฒนากระบวนการและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ทางธุรกิจในระยะยาวที่กำหนดไว้โดย
Software Engineering Institute (SEI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรามีทีมงาน R & D เป็นหน่วยการพัฒนาธุรกิจให้ทำงานร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจของเราทั่วโลก เพื่อให้เราอยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของตลาดและตามเงื่อนไข
ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผ่านการปรับปรุงให้การ
ทำงานของเรา กลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและเป็นบริษัทผู้ให้บริการ
มืออย่างมืออาชีพ

 
 
 
Copyright © 2003 - 2018
Gosoft (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.