เอกสารสำหรับผู้ให้บริการภายนอก

ลำดับ ชื่อเอกสาร รายละเอียด ปรับปรุง
1 SUM-FRM-Third Party IT Practical Guideline-1.0 คู่มือในการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการภายนอก พ.ย.-21