เอกสารสำหรับผู้ให้บริการภายนอก

ลำดับ ชื่อเอกสาร รายละเอียด ปรับปรุง
1 SUM-GUI-Third Party IT Practical Guideline-1.1 คู่มือในการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการภายนอก ม.ค.-23