หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและธุรกิจกิจมากยิ่งขึ้น การที่ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถือว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาร่วมถึงประโยชน์ต่อบริษัทอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.เพื่อให้เกิดการต่อยอดและส่งเสริมทางความคิดให้เกิดนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโครงการ
1.เป็นโครงการที่จัดทำโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุโครงการไม่เกิน 2 ปี

2.เป็นโครงการที่ไม่เคยเข้าร่วมงาน gosoft youth tech day

3.เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน Mobile, Could Service, Micro Service/API, IOT, Robotic และ AI

4.โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถาบันให้สามารถเผ่ยแพร่ข้อมูลได้

รางวัล
เงินรางวัลสูงสุดจำนวน 20,000 บาท และรางวัลอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอโครงการ หมดเขต 16 พฤศจิกายน 2561
2. แจ้งผลผ่านเข้ารอบสุดท้าย 17 ธันวาคม 2561
3. เตรียมความพร้อมเทคนิคการนำเสนอแก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 18 ธันวาคม – 15 มกราคม 2562
4. นำเสนอรอบสุดท้ายงาน gosoft youth tech day 28 มกราคม 2562

ข่าวสาร และกิจกรรม

IT & Digital Career Exploration on September 2018

Gosoft Youth Tech Day ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรม