Gosoft Youth Tech Day
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
เวลา 08.-30 – 17.00 น.
1111AB อาคาร CP Tower ชั้น 11
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและธุรกิจกิจมากยิ่งขึ้น การที่ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถือว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาร่วมถึงประโยชน์ต่อบริษัทอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เพื่อให้เกิดการต่อยอดและส่งเสริมทางความคิดให้เกิดนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติโครงการ
1.เป็นโครงการที่จัดทำโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุโครงการไม่เกิน 2 ปี
2.เป็นโครงการที่ไม่เคยเข้าร่วมงาน gosoft youth tech day
3.เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน Mobile, Could Service, Micro Service/API, IOT, Robotic และ AI
4.โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถาบันให้สามารถเผ่ยแพร่ข้อมูลได้
รางวัล
เงินรางวัลสูงสุดจำนวน 20,000 บาท และรางวัลอื่นๆ
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอโครงการ หมดเขต 16 พฤศจิกายน 2561
2. แจ้งผลผ่านเข้ารอบสุดท้าย 17 ธันวาคม 2561
3. เตรียมความพร้อมเทคนิคการนำเสนอแก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 18 ธันวาคม – 15 มกราคม 2562
4. นำเสนอรอบสุดท้ายงาน gosoft youth tech day 28 มกราคม 2562
เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย
หัวข้อประเมิน คะแนน ด้านกระบวนการ 550
แนวคิดและการดำเนินโครงการ 150
ความพยายามปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบ (Plan-Do-Check-Action) 300
การ Present ผลงานและการตอบคำถาม 100
ด้านผลลัพธ์ 450
ผ่านการทดสอบการใช้งานระบบได้จริง  250
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  200 รวม 1,000

ข่าวสาร และกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานบริษัท

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ” Computer Camp for Kids Season # 11 “

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือจากหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่ออัพเดทความรู้เทคโนโลยีคลาวด์