Day: May 21, 2019

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานบริษัท

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ” Computer Camp for Kids Season # 11 “

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือจากหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่ออัพเดทความรู้เทคโนโลยีคลาวด์

โกซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

gosoft openhouse เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น