หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและธุรกิจกิจมากยิ่งขึ้น การที่ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถือว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาร่วมถึงประโยชน์ต่อบริษัทอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.เพื่อให้เกิดการต่อยอดและส่งเสริมทางความคิดให้เกิดนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโครงการ
1.เป็นโครงการที่จัดทำโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุโครงการไม่เกิน 2 ปี

2.เป็นโครงการที่ไม่เคยเข้าร่วมงาน gosoft youth tech day

3.เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน Mobile, Could Service, Micro Service/API, IOT, Robotic และ AI

4.โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสถาบันให้สามารถเผ่ยแพร่ข้อมูลได้

รางวัล
เงินรางวัลสูงสุดจำนวน 20,000 บาท และรางวัลอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอโครงการ หมดเขต 16 พฤศจิกายน 2561
2. แจ้งผลผ่านเข้ารอบสุดท้าย 17 ธันวาคม 2561
3. เตรียมความพร้อมเทคนิคการนำเสนอแก่ผู้ผ่านเข้ารอบ 18 ธันวาคม – 15 มกราคม 2562
4. นำเสนอรอบสุดท้ายงาน gosoft youth tech day 28 มกราคม 2562

ข่าวสาร และกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานบริษัท

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ” Computer Camp for Kids Season # 11 “

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือจากหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่ออัพเดทความรู้เทคโนโลยีคลาวด์