gosoft open house for KKU , 30 MAY 2018 @ CP ALL ACADEMY 14 Fr. โกซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับ Mobile Application ที่จำเป็นต่อธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงได้เชิญ Special guest 3 ท่าน ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับน้องๆ ได้รับฟังกันด้วย

ข่าวสาร และกิจกรรม

IT & Digital Career Exploration on September 2018

Gosoft Youth Tech Day ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรม